Most w Ochabach – prace zakończone

most ochabyPrzy niewielkim wsparciu finansowym ze strony Miasta Skoczów, Powiat Cieszyński zakończył realizację zadania polegającego na budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach. – Wartość zadania wyniosła blisko 8 mln zł, z czego 3,79 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej, 25% stanowi pomoc finansowa Gminy Skoczów, pozostała kwota została sfinansowana z budżetu Powiatu, informuje Mieczysław Szczurek-Starosta Cieszyński.

Na czym polegała budowa nowego mostu w Ochabach?  – Wpierw wykonano most tymczasowy wraz z dojazdami, po czym rozebrano istniejący, stary most oraz wybudowano nowy. Wykonano również jednostronny chodnik. Dodatkowo oświetlono obiekt, a także ubezpieczono koryto rzeki Wisły przez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego, wylicza Starosta.

W piątek, 7 lutego 2020 r. przy ul. Strażackiej w Ochabach odbyło się spotkanie podsumowujące budowę nowego mostu, w którym udział wzięli m.in.: Mieczysław Szczurek-Starosta Cieszyński, Janina Żagan-Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego, Stanisław Malina-Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Magdalena Suchanek-Kowalska-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych wraz z pracownikami PZDP, Mirosław Sitko-Burmistrz Skoczowa, Maciej Bieniek- Sołtys Wsi Ochaby oraz wykonawcy inwestycji. – Chciałbym podkreślić znaczący dla mnie fakt, że w dniu 19 czerwca 2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy, a odbiór końcowy odbył się już 24 stycznia 2020 r. Życzyłbym sobie, żeby było więcej inwestycji w takim szybkim tempie i tak sprawnie wykonanych, ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców. Niewątpliwie jest to kolejny sukces Powiatu Cieszyńskiego, mówi Mieczysław Szczurek.

Jednostką odpowiedzialną za budowę mostu był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. – Rzeczywiście ta inwestycja bardzo szybko i sprawnie przebiegała. Prędko musieliśmy wybudować most tymczasowy, po którego powstaniu, rozebraliśmy stary i zaczęliśmy budowę nowego. Całkowity czas budowy wyniósł tylko pół roku. Końcem stycznia tego roku odbył się odbiór techniczny, a więc budowa została formalne zakończona, wspominała Magdalena Suchanek-Kowalska-dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie. -Zanim przystąpiliśmy do budowy, wiedzieliśmy, że stan techniczny starego był katastrofalny. Mieliśmy świadomość, że zadanie jest bardzo potrzebne dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz dobrego skomunikowania tej części gminy Skoczów. Planując prace budowlane, podjęliśmy decyzję, żeby w okresie realizacji zadania w żadnym razie nie utrudniać mieszkańcom sołectwa Ochaby normalnego funkcjonowania, dlatego zapewniliśmy most tymczasowy. Myślę, że był to bardzo dobry kierunek działania, dodaje Kowalska.

Wykonawcą robót była firma Mostmarpal Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach, a nadzór inwestorski sprawowała firma MOSTA Artur Cissarz z siedzibą w Radlinie.

Władze Powiatu Cieszyńskiego dziękują Władzom Miasta Skoczów za okazaną pomoc finansową przy realizacji tak ważnej dla mieszkańców i turystów inwestycji drogowej.

mat.pras. Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Zdjęcia nowego mostu zostały wykonane w styczniu 2020r.