Pojazd uprzywilejowany – przywileje i odpowiedzialność

Każdy z nas niejednokrotnie widział radiowóz policji, karetkę pogotowia ratunkowego bądź wóz strażacki jadący z włączonymi sygnałami świetlnymi czy też dźwiękowymi. Czy na pewno wszyscy wiemy jak się w takiej sytuacji zachować na drodze?

Pojazd uprzywilejowany

Aby używać sformułowania „Pojazd uprzywilejowany” musimy zapoznać się z jego definicją opisaną w  Ustawie prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z definicją pojazdem uprzywilejowanym jest: pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Podkreślić należy, że po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego.

Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym:

Jednostek ochrony przeciwpożarowej;

Zespołu ratownictwa medycznego;

– Policji;

Jednostki ratownictwa chemicznego;

Straży granicznej;

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

–  Agencji Wywiadu;

 Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

 Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

 Służby Wywiadu Wojskowego;

 Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 Służby więziennej;

 Służby Ochrony Państwa;

Straży gminnych (miejskich);

Podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;

Służby Parku Narodowego;

Podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;

Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;

Inspekcji Transportu Drogowego;

Jednostki niewymienionej, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego- na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Jak się zachować podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego?

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd dla pojazdu uprzywilejowanego, przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Zabrania się wyprzedzania również pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym

Na kierującym pojazdem uprzywilejowanym spoczywa ogromna odpowiedzialność wymagająca od niego szczególnej ostrożności. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych, gdy:

uczestniczy:

a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

Odpowiedzialność kierującego pojazdem uprzywilejowanym w przypadku zdarzenia drogowego

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może korzystać ze swych uprawnień, przy czym sposób korzystania z ułatwień nie może zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. Reasumując jeżeli dojdzie do zderzenia się pojazdu uprzywilejowanego z innym pojazdem, to zastosowanie mają normalne przepisy ruchu drogowego.

Tekst.: 

mł. asp. Grzegorz Waleczek

mł. asp. Grzegorz Wilaszek