Porozumienia dot. włączenia OSP Strumień do KSRG

straż pożarna W dniu 12 września br. w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie nastąpiło uroczyste zawarcie porozumienia między Komendantem Powiatowym PSP w Cieszynie bryg. Damianem Legierskim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Strumieniu reprezentowaną przez Prezesa Bronisława Jurczyka oraz Panią Burmistrz Miasta i Gminy Strumień Anną Grygierek dotyczącego włączenia OSP Strumień do KSRG.

Przedmiotowy dokument określa w szczególności podstawowe zasady funkcjonowania Jednostki OSP Strumień w zakresie spełnienia wymogów w myśl zapisów zawartych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz procedury P-23.  Ochotnicza Straż Pożarna w Strumieniu funkcjonuje w ramach struktur KSRG od 2015 roku i należycie wypełnia zadania stawiane podmiotom KSRG.  Jednostki włączone do KSRG po 2014 roku są na czas określony który obejmuje okres maksymalnie 5 lat. Przed upływem tego czasu następuje analiza funkcjonowania jednostki oraz w przypadku pozytywnego wyniku następuje  ponowne uruchomienie procedury dotyczącej włączenia danej OSP do KSRG. 

st. kpt. Michał Pokrzywa

źródło: KP PSP w Cieszynie