Niszczenie znaków granicznych jest przestępstwem

Od początku 2018 roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili aż 36 przypadków zniszczenia i uszkodzenia znaków granicznych. Straż Graniczna odpowiada za administrowanie granicy państwowej. Wśród ustawowych zadań i uprawnień Straży Granicznej są również: osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie, ochrona nienaruszalności znaków granicznych oraz urządzeń służących do ochrony granicy państwowej, sporządzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – informuje Straż Graniczna.

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej kilka razy w roku dokonują przeglądów stanu oznakowania i widoczności przebiegu granicy państwowej z Czechami i Słowacją. Podczas takich przeglądów wielokrotnie ujawniane są przypadki niszczenia i uszkodzenia znaków granicznych. Najczęściej znaki zostają zniszczone sprzętem rolniczym podczas uprawy roli lub dokonywania zbioru plonów podczas żniw na polach graniczących z linią granicy państwowej. 

W 2018 roku odnotowaliśmy aż 28 takich przypadków, natomiast od początku 2019 roku już 8. Przypominamy, że zgodnie z art. 277 kodeksu karnego niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie znaków granicznych lub czynienie ich niewidocznymi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

źródło: www.slaski.strazgraniczna.pl