Cieszyn: Budowa lądowiska dla LPR

Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wraz z doposażeniem Oddziału.

Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0072/16
Kwota dofinansowania (EFRR): 4 752 185, 27 zł

Cel ogólny projektu: Rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym (w tym ratownictwa medycznego), które zwiększą dostępność do profesjonalnej opieki medycznej dla wszystkich mieszkańców i przyczynią się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia.

Cel bezpośredni projektu: Osiągnięcie pełnej funkcjonalności i dostosowanie do wymogów prawnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, istniejącego w strukturze Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, w tym: zwiększenie dostępności do SOR (poprzez zapewnienie usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu) dzięki budowie lądowiska wyniesionego dla helikopterów sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami prawa, a także doposażenie SOR w nowoczesny aparat rentgenowski, USG i niezbędny sprzęt tworzący 3 stanowiska intensywnej terapii w ramach Oddziału.

Planowane efekty:
zwiększenie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej, w szczególności zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego przez wypełnienie luk w dostępie do infrastruktury ratownictwa medycznego, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz przebywających w tym rejonie turystów przez stworzenie warunków dających możliwość podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych w sytuacji zagrożenia życia,osiągnięcie odpowiednich warunków infrastrukturalnych w zakresie przemieszczania chorych i ofiar zdarzeń nagłych w tym wypadków, wymagających natychmiastowej i pilnej opieki zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, a także wysokiej jakości badań diagnostycznych, wskaźnik rezultatu „Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem” w ZZOZ w Cieszynie, 1 rok po zakończeniu projektu wzrośnie o 50 osób w stosunku do roku 2015, czyli wyniesie 45 177 osób.

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

źródło: www.szpitalslaski.pl